VERİ SORUMLUSU: Istanbul Software Testing Conference olarak (“ISTC”) düzenlediğimiz etkinliklerimizde doldurulan ziyaretçi defteri, etkinlik katılım formu ile internet sitemizdeki formlar içerisinde yer alan ad/soyadınız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, görsel ve işitsel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır.
 1.  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5.  maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 • ISTC tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin (“Etkinlik”) kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi,
 • Etkinlik’te düzen ve güvenliğini sağlamak,
 • Etkinlik katılım taleplerinin alınması ve katılımınızın sağlanması, gerekli kayıt ve katılım işlemlerinin sağlanması,
 • Etkinlik’in yönetilmesi ve Etkinlik kapsamındaki çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Etkinlik kapsamında fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, Etkinlik materyalinin oluşturulması,
 • Etkinlik’in görselleştirilerek kamuya tanıtılması için kimlik ve fotoğraf ve ses görüntülerinizin ISTC’nin sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve şirket içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • ISTC tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında ISTC’a iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar dahilinde; ISTC bünyesinde ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere ISTC’ye bağlı şirketleri/kuruluşlarına,  iş ortaklarına, tedarikçilerine, reklam ajansları, ödeme sistemleri kuruluşlarına, sosyal medya platformlarında bulunan ISTC hesaplarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel tüzel kişilere, ayrıca gerektiği hallerde savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla avukatlarımıza, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla toplanmakta olup, fiziki veya elektronik ortamda fotoğraf veya video çekimi yöntemleri ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5.  maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Etkinlik katılım taleplerinin alınması ve katılımınızın sağlanması, gerekli kayıt ve katılım işlemlerinin sağlanması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • ISTC tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin (“Etkinlik”) kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi,
 • Etkinlik’te düzen ve güvenliğini sağlamak,
 • Etkinlik’in yönetilmesi ve Etkinlik kapsamındaki çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Etkinlik kapsamında fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, Etkinlik materyalinin oluşturulması,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • ISTC tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında ISTC’ye iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
Açık rızanızın varlığı halinde;
 • Etkinlik’in görselleştirilerek kamuya tanıtılması için kimlik ve fotoğraf ve ses görüntülerinizin ISTC’nin sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve şirket içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması.
İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. ETKİNLİK KATILIMCISI AÇIK RIZA METNİ ¨ Etkinlik Katılımcısı Aydınlatma Metni kapsamında Etkinlik’in görselleştirilerek kamuya tanıtılması için kimlik ve fotoğraf ve ses görüntülerimin ISTC sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve Şirket içi ve dışı sair mecralarda yayımlanmasını kabul ediyorum. ¨ Etkinlik video/fotoğraf çekimleri kapsamındaki kimlik, görsel ve işitsel verilerim ile bu kapsamda ISTC tarafından elde edilen görüntülerimin ve bunların teknik yöntemlerle çeşitli işlemlere tabi tutulmuş versiyonlarının (“Materyal”) münhasıran, gayrikabili rücu, süresiz ve bedelsiz olarak, yurt içi veya yurt dışında herhangi bir yer, içerik, mecra ve sayı ya da diğer bir unsur sınırlaması olmaksızın  ISTC tarafından herhangi bir süre ve yer sınırı olmaksızın yazılı ve görsel mecralarda serbestçe ve üçüncü kişiler tarafından indirilebilir, paylaşılabilir şekilde kullanılması, çoğaltılması, satılması, dağıtılması, saklanması ve yayımlanması ve umuma iletilmesini kabul ediyorum.